برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

مقالات و پایان نامه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید df

مقالات و پایان نامه ها

صث ثصثص برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      ثص

مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 257-274-1

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه ادراک از فرهنگ سازماني و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي بهروز صابری * Read more…

مدیریت

JEDU25671517171400-1

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره4، زمستان 96، پياپي32 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 723-2423 http://jedu.miau.ac.ir تبيين شرايط زمينهای در راستای ارتقای فرهنگ برنامهريزی درسي در دانشگاهها و موسسات آموزش Read more…

مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 309-326-1

309فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه سبک تفکر )قانونگذار، اجرايي و قضاوتگرا( و کارآفريني مديران با سلامت سازماني کارکنان Read more…

مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 293-308-1

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir انتقال يافتههای تحقيقات کشاورزی با تاکيد بر مولفههای خلق دانش و فناوری آموزش از Read more…

مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 275-292-1

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تأثير وزني تاکتيکهای مديريت برداشت بر نفوذ سازماني و مهارتهای سياسي)مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه Read more…

مدیریت

JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 257-274-1

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال هشتم، شماره3، پاييز 96، پياپي31 شاپا چاپي:6369-2008 شاپا الکترونيکي: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه ادراک از فرهنگ سازماني و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي بهروز صابری * Read more…